Nog geen reacties

Veranderingen in onze regio

Als samenwerkend bestuur van de drie parochies in Haarlem Centrum/Oost, willen we u graag bijpraten over enige nieuwe ontwikkelingen in onze parochies en de bredere stadsregio eromheen.

 

Visie van de bisschop

In zijn beleidsnota “Nieuwe tijden, nieuwe wegen” van 2004, de praktische toelichting hierop die de DCRK (Diocesane Commissie voor Regiovorming en Kerkopbouw) in 2012 heeft gepubliceerd en de gespreksnotitie “Kerk in een verander(en)de samenleving” die bisschop en hulpbisschop ons in 2016 aanreikten, schetsen onze bisschop en zijn staf een toekomstvisie op de R.K. parochies en de kerkgebouwen in ons bisdom Haarlem-Amsterdam.

Om kort te gaan, stelt de bisschop dat de realiteit van vandaag ons uitnodigt en zelfs dwingt om tot verdergaande samenwerking te komen tussen parochies in verschillende regio’s in het bisdom. Om mee te werken aan de heilsbelofte die onze Heer Zijn ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk heeft gedaan, is het in deze tijd en in ons welvarende deel van de wereld nodig dat we op een aantal gebieden een stapje terug doen en onze focus hervinden op de kern van wat, of beter: van Wie ons bezielt, bindt en inspireert als katholieke gelovigen.

Met beschikbare mensen en middelen (denk onder meer aan priesters, vrijwilligers en financiën) dient verstandig te worden omgesprongen. Niet als noodgreep of laatste redmiddel. Maar juist met de toekomst van onze Kerk voor ogen en in vertrouwen op de belofte van Jezus dat de poorten van de hel de Kerk niet zullen overweldigen (Mt 16,18). Realiteit als uitgangspunt en vertrouwen als fundament voor de toekomst!

 

Samenwerking

In deze geest heeft uw samenwerkend parochiebestuur in de afgelopen weken gehoor gegeven aan de uitnodiging van de bisschop om als subregio Haarlem Centrum/Oost (parochies H. Pastoor van Ars, St. Jan de Doper en St. Joseph) tot intensieve samenwerking te komen met de twee parochies in Haarlem-Stad (de Moeder van de Verlosser parochie in Schalkwijk en de H.H. Bavo en Antonius parochie, met de Kathedraal en de Groenmarktkerk), alsook met de vier parochies in de Haarlemse kuststreek, die al enige jaren in de subregio BOAZ verenigd zijn (Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort).

Het verzoek van de bisschop kwam niet als een verrassing, aangezien er al bijna 10 jaar over intensievere samenwerking tussen parochies in met name de stad Haarlem gedacht en gesproken wordt. Als bestuur hebben we de behoefte aan een dergelijke ontwikkeling altijd onderschreven, maar we hebben in discussies ook steeds aangegeven dat een gedeelde visie op de H. Moederkerk en de bezielende leiding van een sterke pastoor nodig zijn om een succesvolle en vruchtbare samenwerking tussen parochies tot stand te brengen.

De nieuwe samenwerking tussen de negen genoemde parochies zal per 1 september 2018 zijn beslag krijgen door de benoeming van een pastoraal team en een overkoepelend bestuur, beide onder leiding van pastoor dr B.J. (Bart) Putter, tevens kanselier van ons bisdom.

 

Pastoraal team

Het pastoraal team zal naast pastoor Putter bestaan uit de kapelaans Nars Beemster en Johannes van Voorst tot Voorst en diaken Gert Jan van der Wal. Onze huidige pastoor dr A.J.M. Hendriks zal in de St. Josephkerk de gewone pastorale zorg en liturgische vieringen blijven verzorgen, in samenwerking met de andere pastores. De emeritusplebaan H.J. van Ogtrop zal als emeritus beschikbaar blijven voor vieringen in de Haarlemse kerken, maar hij zal ook van zijn welverdiende rust gaan genieten. Kapelaan Nico Kerssens (nu nog aangesteld in BOAZ en Schalkwijk) heeft een nieuwe benoeming gekregen in de Zaanstreek en diaken Eric Fennis (H.H. Bavo en Antonius) krijgt een nieuwe aanstelling in de parochie van de St. Nicolaasbasiliek in het centrum van Amsterdam.

 

Samenwerkingsbestuur

Het nieuw te vormen bestuur over de negen samenwerkende parochies zal bestaan uit de voorzitter en eindverantwoordelijke pastoor Putter, bijgestaan door -naar alle waarschijnlijkheid- negen leden vanuit de deelnemende parochies. Vanuit de sub-regio Haarlem Centrum/Oost hebben mevrouw Corine van der Grinten en de heren Rob Kramer en J. Gijs Vorstman zich enthousiast en van harte bereid verklaard om de schouders onder deze uitdaging te zetten. Op een later moment zal het nieuwe bestuur van de grotere regio aan u worden voorgesteld.

 

Hoe nu verder?

Wellicht vraagt u zich af hoe dit is voor ons als bestuursleden en voor de pastores aan wie bredere verantwoordelijkheden worden toevertrouwd. Zoals aangegeven, zien we als samenwerkingsbestuur van onze subregio Haarlem Centrum/Oost al langer de noodzaak van deze stappen, omdat de wereld om ons heen ook blijft veranderen. Maar vooral zien we het als een kans!

Het biedt een goede mogelijkheid om een duidelijke toekomstvisie te ontwikkelen voor de negen parochies, waarbij het overkoepelend bestuur het overzicht heeft over de grotere regio waarin deze parochies geografisch met elkaar verbonden zijn en al op enkele gebieden samenwerken. Het aanbod van activiteiten, H. Sacramenten, geloofsverdieping, catechese en ontmoeting kan worden samengebracht tot een goed verzorgd aanbod voor alle mensen in deze regio. De pastores zullen zich uiteraard gewoon voor alle parochies en parochianen blijven inzetten, terwijl nieuwe initiatieven zullen worden ontwikkeld in Haarlem-Stad, zowel bij de Kathedraal als bij de St. Josephkerk. De hoop is dat de jongere parochianen van de hele regio elkaar daar zullen ontmoeten, om zo samen de Kerk van de toekomst vorm te gaan geven.

 

Tot slot

We begrijpen dat alle veranderingen niet voor iedereen gemakkelijk zullen zijn. Als parochiebestuur zien we echter ook de kansen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen. De kans om in onze grotere regio een hechte geloofsgemeenschap te vormen die toekomstbestendig is. Waar ouderen gezien worden en waar jongere mensen en gezinnen elkaar kunnen vinden, elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen bevestigen in het geloof. De structuur van de parochies zal veranderen, maar ons geloof in de boodschap van Christus en onze verbondenheid in en met Hem blijven!

 

Voor de toekomst van de Kerk in Haarlem, vragen we uw gebed en vertrouwen.

Het samenwerkingsbestuur Haarlem Centrum/Oost

Reacties zijn gesloten.