Inter Parochiële Caritas Instelling Haarlem-Stad (IPCI)

Een belangrijke opdracht van de Kerk als gemeenschap van gelovigen is de zorg voor onze naaste. In het bijzonder betreft dit de naaste in nood naar het voorbeeld van Jezus die blijk gaf van een ‘voorkeursliefde’ voor de armen en noodlijdenden. Het gaat hier om het beoefenen van de liefdewerken, ofwel de caritas welke in de parochies gestalte krijgt door de Caritas Instellingen. De Inter Parochiële Caritas Instelling Haarlem-Stad (IPCI) is een parochieel orgaan dat recentelijk door fusie is voortgekomen uit het samenwerkingsverband van de Caritas Instellingen uit onze drie parochies. Naast het kerkbestuur is de Caritas Instelling de tweede rechtspersoon binnen de parochiegemeenschap. Er is sprake van een zekere eigenstandigheid, maar de opdracht voor beide besturen is om binnen de parochie werkzaam te zijn in nauwe verbondenheid met elkaar.
Het bestuur van de IPCI beheert de gelden die door de parochianen via collectes en donaties worden bijeengebracht.
Daarnaast beheert zij 17 kleine woningen die door haar verhuurd worden en toegewezen aan hen die daarvoor in aanmerking komen. De huurinkomsten van deze woningen vormen de voornaamste basis van het werkkapitaal van de nieuwe IPCI.
De nieuwe IPCI is het welzijnsorgaan van de drie parochiegemeenschappen. Zij geeft financiële hulp aan hen die dit nodig hebben. In eerste instantie gebeurt dit door wat er aan aanvragen binnenkomt. Daarnaast tracht zij zoveel mogelijk te luisteren naar wat er aan directe noden zijn binnen de parochies en de wijken waar de kerkgebouwen zijn gelokaliseerd. Aan de hand van haar bevindingen kan zij zelf initiatieven nemen en tot hulpverlening besluiten.
Dit welzijnsorgaan is een klankbord voor de pastores, maar tevens wil het een klankbord zijn voor ieder lid van de drie parochiegemeenschappen. Met vragen omtrent het huishoudboekje, eventuele doorverwijzing naar de diverse diensten en voor elk ander sociaal probleem, kan men in principe bij het IPCI-bestuur terecht. Met elkaar zal dan naar een oplossing worden gezocht.
Zij geeft financiële steun aan de diaconale werkgroepen van de parochies. Zo betaalt zij de attenties voor de zieken van de parochie, thuis of in de ziekenhuizen; en ook de attenties die rond de feestdagen zoals Kerstmis en Pasen incidenteel voor noodlijdenden worden verzorgd.
Zij steunt in het algemeen financieel alle initiatieven op het gebied van het welzijn in de parochie, maar in beperkte mate ook daar buiten. Het gaat daarbij steeds om mensen die aan het leven te kort komen en derhalve niet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.

Wilt u het werk van de IPCI financieel ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op:

IBAN RABO: NL07RABO0127458026, ten name van Caritas Haarlem-Stad.