Nog geen reacties

“Nog enkele gedachten bij de aanstaande verandering”

door Pastoor Hendriks

Tijdens de periode die dit nummer van De Wijzer omvat, valt de datum van 1 september. Zoals ik u dat in de vorige aflevering heb beschreven, houdt dan mijn benoeming als pastoor, in de kerkrechtelijke zin, op en zal ik verder functioneren als priester in het nieuwe samenwerkingsverband, met de uitsluitende zorg voor de Sint Joseph, alsmede voor de parochianen van de Sint Jan de Doper en de H. Pastoor van Ars die nog een beroep op mij doen. Dit is dus mijn laatste bijdrage die ik als ‘pastoor’ zal tekenen. Een reden om enkele dingen hier nog onder de aandacht te brengen.

Vijf jaar werk ik nu bij u. Diverse ingrijpende veranderingen hebben sindsdien plaatsgevonden. Ik trof hier destijds nog kapelaan Kerssens en diaken Weijers als collegae aan, terwijl in het begin ook incidenteel nog een beroep kon worden gedaan op de assistentie van de emeriti, pastoor Niesten en pastor Schrama. Er waren voor ons gebied nog drie parochiekerken; op de zondagen en op de weekdagen waren er doorgaans meer vieringen per dag. In De Wijzer tekenden wij om beurten voor het hoofdartikel. En verandering van spijs doet eten. Het was wel duidelijk, dat dit alles niet altijd zo zou blijven, maar voorlopig was het zo. En we hebben ervan genoten.

In rap tempo zou het anders worden. We hebben de sluiting meegemaakt van twee kerken: de Sint Jan de Doper in juni 2015 en, sneller dan verwacht, de H. Pastoor van Ars in juli 2017. Ondanks veel inzet om de parochianen van de beide afgestoten kerken te begeleiden naar de Sint Joseph zijn we veel van hen kwijtgeraakt. Ik heb deze gang van zaken met regelmaat aangehaald, mede omdat ik het verlies van zo velen als tamelijk wrang ervaren heb. Kapelaan Kerssens werd verplaatst naar elders en diaken Weijers ging met pensioen. De laatste kampte al een hele tijd met diverse kwalen en dit is nog niet ten einde. Het betekende veel aanpassing. Op het bestuur van het samenwerkingsverband en ook op mijzelf kwamen extra taken neer. Naar best vermogen hebben we ons ingezet om verantwoordelijkheid te blijven dragen, aan te pakken wat ook voor ons onbekend was, en proberen te verenigen en inspireren.
De afhandeling van het afstoten van de beide gesloten kerkgebouwen vroeg en vraagt veel aandacht en tijd: de zorg voor de kerkelijke
herbestemming van de inventaris in andere parochiekerken en kloosters en de onderhandelingen met het bisdom, de makelaar(s) en de belangstellende kandidaat-koper(s). Veel energie is daarin gaan zitten. Veel zoekwerk in archieven en bestanden, veel correspondentie en talloze e-mails, veel intern en extern overleg in vergaderingen, veel ontvangen en rondleiden: het hoorde er allemaal bij. Bij zo’n proces zijn immers veel partijen en organen betrokken. Er moeten een betrouwbaar bouwkundig rapport en een dito taxatie worden opgesteld, waarna via de makelaar contact gelegd gaat worden met belangstellende kandidaat-kopers. Dezen komen allemaal op locatie kijken. Het kerkgebouw moet een waardige profane herbestemming krijgen en tegelijk voor een zo hoog mogelijke opbrengst verkocht worden. Het bisdom adviseert en controleert middels de organen van de bisdomstaf, de diocesane commissie reorganisatie en kerkopbouw, de priesterraad, het kathedraal kapittel en de raad voor economische aangelegenheden. Het zal een hele verlichting in het takenpakket van het parochieel samenwerkingsbestuur zijn, als dit hele proces zal zijn afgerond. Het laat zich nu aanzien, dat dit op redelijke termijn het geval zal zijn. Ik herhaal, dat we grote dank verschuldigd zijn aan de zittende bestuursleden, met name aan hen die zoveel tijd en energie hierin hebben geïnvesteerd!

Iets anders: Er is sprake van, dat de maandelijkse viering van Life night/Life House, met onze tieners en jongeren, zal gaan verschuiven naar de zaterdagavond in plaats van de zondagavond. Dat lijkt beter te passen in het ritme van onze jonge mensen. We willen daaraan medewerking verlenen. Het is nog niet allemaal duidelijk, maar er wordt gedacht aan de tweede zaterdag van de maand. Er komt dan een H. Mis om 18.30 uur, gevolgd door het vaste avondprogramma. Dat zal ook gevolgen hebben voor de Tridentijnse H. Mis van 09.30 uur: die zal naar een andere zaterdagmorgen verschuiven en niet meer op de tweede zaterdag zijn. Ook de uitstelling van het Allerheiligste, de biechtgelegenheid en de vespers op zaterdagmiddag, van 16.00 tot 17.00 uur, zullen in het nieuwe seizoen uitvallen op de tweede zaterdag van de maand. We voorkomen zo een overvol rooster op die dag. In het programma van Life night is immers ook aanbidding van het Allerheiligste ingepland en er is daarbij tevens biechtgelegenheid. U wordt nog nader hiervan op de hoogte gesteld; houdt u ook de mededelingen aan het einde van de zondagvieringen in de gaten.

Met mijn beste wensen en priesterlijke zegen aan u allen voor de komende zomer- en vakantieperiode. We blijven elkaar nog zien.

Reacties zijn gesloten.