Nog geen reacties

“Enkele persoonlijke gedachten bij een grote verandering”

door pastoor Hendriks

Op 27 mei is in de parochies van Haarlem-Stad en van Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort (BOAZ) tegelijkertijd de mededeling gedaan over de aanstaande vernieuwde opzet van samenwerking, bestuur en pastoraat per september a.s. De brief die het kerkbestuur aan u geschreven heeft, vindt u ook in dit nummer van De Wijzer. In deze bijdrage geef ik u een paar gedachten vanuit persoonlijke achtergrond.

Al jaren zijn we bekend met de plannen vanuit de leiding van ons diocees aangaande de bestuurlijke herindeling van de parochies en de inrichting van de pastorale zorg. Als drie parochies in Haarlem Centrum-Oost waren wij daarom al gekomen tot een samenwerkingsbestuur: dezelfde pastoor en dezelfde bestuursleden waren bevoegd en verantwoordelijk. De sluiting van de kerken van de Sint Jan de Doper en de H. Pastoor van Ars maakte onze positie in Haarlem en omgeving kwetsbaarder. We hadden immers nog maar één kerkgebouw: de Sint Joseph. Ik heb daarom zelf al geruime tijd rekening gehouden met de plannen die nu zijn gepresenteerd. Om die reden heb ik al eerder bij de bisschop en de hulpbisschop aangegeven, dat ik geen verdere verzwaring van mijn taak aankan, maar bereid ben om binnen mijn mogelijkheden en grenzen nog enige tijd beschikbaar te zijn voor de liturgie, de bediening van de Sacramenten en het pastoraat in de Sint Joseph. Ik heb van hen, en onlangs ook van de nieuwe pastoor, dr. B. Putter, de verzekering gekregen, dat er zeker geen bezwaar bestaat tegen mijn aanblijven, integendeel, en dat ik alleen voor de Sint Joseph, waar de beide parochies van Oost zijn meegeteld, zal kunnen blijven functioneren. Op grond daarvan zal ik dus per september niet meer uw pastoor, in de kerkrechtelijke zin, zijn en evenmin als pastoraal teamlid rouleren in al de kerken van het nieuw te vormen samenwerkingsverband. Ik zal alleen in de Sint Josephkerk celebreren; het is daarnaast wel mogelijk, dat de nieuwe pastoor of de nieuwe kapelaans incidenteel ook in de Sint Josephkerk komen vieren. Ik maak van de gelegenheid gebruik om hier te melden, dat ik groot vertrouwen heb in de priesters en de diaken, alsmede in onze eigen vertegenwoordigers binnen het nieuwe bestuur, die vanaf september hier benoemd zullen worden. Zij dragen samen, de pastoor zelfs in deeltijd, de verantwoordelijkheid voor een groot gebied van negen parochies met acht kerken. Het lijkt mij voor de duidelijkheid wenselijk, dat ik vanaf september  niet meer de titel van pastoor voer. Weliswaar mag ik, ook als ik emeritus zou zijn, nog steeds ‘pastoor’ genoemd worden, maar het kan verwarring scheppen, als ik nog steeds woon en werk in de parochie en daarbij ook nog als pastoor word aangesproken, terwijl er juridisch en feitelijk een nieuwe pastoor is benoemd. Daarom lijkt het mij beter om van die aanspreektitel af te zien. In plaats daarvan ligt het voor de hand, dat ik voortaan als ‘kanunnik’ zal gelden. Als oud-vicaris ben ik voor het leven erelid geworden van het kathedraal kapittel en zo ontstaat er tenminste geen verwarring. In de ons omringende landen zijn de benamingen: ‘chanoine’, ‘canon’ en ‘Domkapitular’ heel gebruikelijk. Zo kan het bij ons ook zijn met: ‘kanunnik’.

Tijdens de liturgievieringen zal er voor het gevoel van de kerkgangers weinig veranderen: als assisterend priester blijf ik de H.H. Missen celebreren en de Sacramenten bedienen; ik hoop dat ook nog enige tijd te kunnen voortzetten. De nieuwe opzet heeft echter voor mijn functioneren buiten de liturgie en in het pastoraat ingrijpende gevolgen. Ik ben per september geen voorzitter meer van het samenwerkingsbestuur/kerkbestuur en niet meer bevoegd om de parochie(s) in en buiten rechte te vertegenwoordigen; daarom zal ik niet meer deelnemen aan de vergaderingen. Ook met het te voeren beleid zal ik mij niet meer bezig houden: dat is de verantwoordelijkheid van de nieuwe pastoor en zijn bestuur. In plaats daarvan zal ik doorverwijzen naar de pastoor, het bestuur of de desbetreffende werkgroep. Zo lang ons eigen parochieblad De Wijzer blijft uitkomen, zal ik mijn medewerking aan de redactie aanbieden; het ligt voor de hand dat er op den duur een blad voor alle parochies zal komen, waarin dan om beurten de pastores zullen schrijven. Op verzoek ben ik wel bereid om informatie te verstrekken of medewerking te verlenen, omdat ik in de vijf jaar van mijn pastoraat alhier enige kennis en ervaring heb opgebouwd.

De aanstaande verandering valt midden in ons jubileumjaar: dat lijkt in eerste instantie niet zo gunstig. Een en ander kan worden opgevat als een domper op de feestvreugde. Maar we kunnen het ook als een kans zien. Samen kunnen we tonen, dat de Sint Joseph ook in de vernieuwde opzet veerkracht en elan heeft en dat onze gemeenschap initiatieven kan blijven ontplooien voor de toekomst van katholiek Haarlem en omstreken. Moge het zo zijn!

Reacties zijn gesloten.