Kerkadres

Sint Josephkerk
Jansstraat 43
2011 RT Haarlem

 

Secretariaat

Jansstraat 41
2011 RT Haarlem
023 – 532 1112
Email: secretariaat@josephkerk-haarlem.nl

Kanunnik Hendriks

tel: 023 – 7852 358
mobiel: 06 22 96 23 79
email: pastoorhendriks@telfort.nl

Pastoraal Team

Pastoor: Bart Putter

Email: bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Eerst aansprekende Kanunnik: A.J.M. Hendriks tel: 023 7852358 en 06 22962379 of pastoorhendriks@telfort.nl
Jongerenwerker Matthijs Jansen tel: 06 10193610 of matthijs@lifeteen-haarlem.nl

Vanaf 1 september 2018 is het pastorale team uitgebreid. Hieronder een korte toelichting op de personen van het Pastorale team in principe zal de eerst aansprekende, Kanunnik Hendriks zijn maar ook de andere leden van het pastorale team zullen regelmatig in de St. Josephkerk te zien zijn.

Pastoor Bart Putter: Aan de pastoor is in eerste instantie het pastoraat toevertrouwd. Zeker als het gaat om de verdichtingsmomenten van het katholiek gelovig leven is hij de eerst aanspreekbare: bij de doop van een kind of volwassene en de voorbereiding op en de beleving van het sacrament van de ziekenzalving. De pastoor is beschikbaar voor persoonlijk gesprek en geestelijke leiding, al of niet in het kader van het beleven van een biecht. Hij bereidt gewoonlijk degenen voor die kerkelijk willen trouwen en verzorgt hun viering. Bij overlijden is hij beschikbaar om de familie naar behoeven te begeleiden naar de uitvaart. Kern van pastoraat is bekendheid. De pastoor gaat op uitnodiging of eigen initiatief op bezoek bij parochianen. Deze bezoeken staan in het teken van kennismaking, uitwisseling van ervaringen met het parochiële leven en beschikbaarheid voor eventuele meer persoonlijke onderwerpen. Hij is de eerst aanspreekbare pastor voor de parochies in Zandvoort en Bloemendaal. Kanunnik Hendriks blijft de eerst aansprekende voor de St. Josephkerk.

Kapelaan Johannes van Voorst: Onze parochies kennen de bijzondere situatie dat de pastoor slechts voor een deel van zijn tijd beschikbaar is voor de parochies. Dat betekent in de praktijk dat pastor Johnnes van Voorst, priester, veel van de pastorale taken van de pastoor waarneemt. U kunt hem altijd uitnodigen voor een bezoek door te bellen naar het secretariaat (zie Contact), of door hem direct te benaderen.

Kapelaan Nars Beemster: pastor Nars Beemster, priester, is in deeltijd werkzaam voor onze parochies en houdt zich vooral bezig met kinderwerk (hij bereidt de kinderen voor op de Eerste Heilige Communie), jeugdwerk.

Diaken Gert Jan van der Wal: Diaken Gert-Jan van der Wal is medepastor in de vier parochies (Boaz) voor 70% van zijn werktijd. Hij is de eerste aanspreekbare pastor voor de parochies van Aerdenhout en Overveen. Hij begeleidt de vrijwilligersgroepen, gaat op huisbezoek en is beschikbaar voor pastorale begeleiding van mensen in bijzondere levenssituaties. Daarnaast gaat hij regelmatig voor in de vieringen van de vier parochies en begeleidt hij de PCI’s en is actief in het diaconaal werk.

Parochieblad de Wijzer tot 1-12-2018, Overkoepelend parochieblad/ Nieuwsbrief Joseph

Voor vragen over het parochieblad, mail naar bulletin@josephkerk-haarlem.nl Er kunnen altijd artikelen ingeleverd worden voor publicatie voor het overkoepelende parochieblad of voor de nieuwsbrief van de Josephkerk.

Bankrekeningnummer

ABN AMRO: NL80ABNA0560068778 (RK kerkbestuur parochie St Joseph).