Nog geen reacties

“Bij het hoogfeest van de heilige Joseph, onze patroon”

door Pastoor Hendriks

Op zich genomen vormt onze gemeenschap een samenwerkingsverband van drie parochies. Twee van onze kerken zijn gesloten, maar de parochies zijn daarmee niet opgeheven en de patroonheiligen worden nog steeds genoemd in het eucharistisch gebed en bij de aanroepingen van eerherstel. Sint Joseph is de patroon van ons huidige kerkgebouw. Mede naar aanleiding van het jubileumjaar van de kerkwijding (1843-2018) en de aanstaande feestdag van 19 maart wil ik hier aan hem mijn aandacht wijden. Daarbij houd ik in deze bijdrage de Latijnse schrijfwijze aan, zoals ook bij de officiële naam van onze parochiekerk.

Het is enigszins verwonderlijk dat de verering van Sint Joseph pas zo laat in de kerkgeschiedenis op gang is gekomen. Vooral de H. Teresia van Avila geldt als een van de initiatiefnemers. Paus Pius IX gaf hem de eretitel van beschermer van de heilige Kerk. Toch duurde het nog tot 1962 eer zijn naam, op persoonlijk decreet van   paus Johannes XXIII, in de Romeinse canon werd ingevoegd.

In de maand maart bidden wij dagelijks het gebed tot de heilige Joseph. Zijn uitverkiezing en verdiensten worden aldaar verbonden met onze smeekbede om de bescherming en het welzijn van de Kerk en de gelovigen. Onder de andere gebeden ter ere van Sint Joseph is de litanie zeker vermeldenswaard. De kans bestaat, dat u die niet zo goed kent, want zij wordt in de openbare liturgie zelden gebruikt. Er worden aan hem aldaar zes eigenschappen, deugden,  toegeschreven, alle in de overtreffende trap. Achtereenvolgens heet hij: zeer rechtvaardige, zeer kuise, zeer voorzichtige, zeer sterke, zeer gehoorzame en zeer getrouwe Joseph. In deze zes bijvoeglijke naamwoorden is heel zijn leven uitgetekend en samengevat. De moeite waard om er eens aandacht aan te schenken. Ik loop ze hier successievelijk nog eens door:

Joseph heet rechtvaardig: dat is de erenaam van de gelovigen uit het eerste verbond. In die eigenschap wordt het juiste evenwicht in de verhouding tot God, tot de medemens en tot zichzelf bedoeld. Joseph heet kuis: met deze omschrijving verwijst de litanie naar zijn leven in verbondenheid met de heilige Maagd, waarbij zij beiden hebben

afgezien van de lichamelijke liefdesomgang binnen hun Huwelijk. Joseph heet voorzichtig, omdat hij met uiterste zorgvuldigheid heeft gehandeld, toen hij zich voornam om zijn verloofde bruid niet in opspraak te brengen en toen in dromen aan hem werd gevraagd per direct te handelen: Maria als vrouw tot zich te nemen, te vluchten naar Egypte en later van daaruit weer terug te keren naar Nazareth. Joseph heet sterk, omdat hij in geloof overeind bleef bij de moeilijkheden, de zorgen, de armoede en de vreemdelingschap waarin hij terecht kwam omwille van het goddelijk Kind en Zijn Moeder. Joseph heet gehoorzaam, omdat hij steeds per direct heeft beantwoord aan wat van hem werd gevraagd. Er is van hem geen enkel woord in de Heilige Schrift overgeleverd, dus zeker ook geen vraag, klacht of protest; hij heeft geluisterd en gedaan, hij heeft er werk van gemaakt. Joseph heet getrouw, omdat hij in alle omstandigheden en op grond van alle al eerder genoemde en beschreven deugden consequent is gebleven, ook al wist hij niet waarom het was en waartoe het leiden zou. Als hij al een zekere uitleg kreeg, dan was deze heel summier: ‘Het Kind in haar schoot is van de Heilige Geest’ (Mat. 1, 20). Omwille van zijn trouw heeft God de Vader hem uitverkoren tot bruidegom van de heilige Maagd en tot pleegvader van Zijn Zoon, onze Heer. Volgens de traditie stierf hij in het bijzijn van Jezus en Maria en werd hij zo tot de patroon van een gelukzalige dood.

Een patroonheilige is zowel een voorbeeld als een voorspreker. Wat voor een prachtig geheel ontstaat er, als we de zes eigenschappen die in de litanie aan Sint Joseph worden toegeschreven, zo in totaal bezien: een schitterende manier van inrichting van het leven! Dat was ook te verwachten, want God de Vader wilde voor Zijn Zoon het beste: een totaal toegewijde echtgenoot en een allerzorgzaamste pleegvader. Bij dit uitzonderlijke voorbeeld ter navolging is Sint Joseph ook voorspreker. Hij kan ons helpen bij de vormgeving van ons eigen leven en bij de opbouw van ons gemeenschappelijk leven als parochie. Zijn trouw kan ook de onze worden. Laten we hem dan in dit bijzondere jaar nog eens extra aanroepen en om zijn machtige bescherming vragen. Sint Joseph helpt altijd!

‘Vergeet ons daarom niet, heilige Joseph, en spreek voor ons ten beste bij Hem Die uw Zoon wordt genoemd. Laat ook de mildheid van de heilige Maagd Maria, uw bruid, ons ten goede komen. Zij is de Moeder van Hem, Die samen met de Vader en de Heilige Geest leeft tot in eeuwigheid. Amen’ (uit de preken van de H. Bernardinus van Siëna; getijdengebed, 19 maart, lezingendienst).

Reacties zijn gesloten.