Nog geen reacties

“Bij de aanstaande sluiting van de H. Pastoor van Arskerk”

door Pastoor Hendriks

Tijdens de parochieavond op 31 januari is al aan u gemeld dat de H. Pastoor van Arskerk op afzienbare termijn zou worden gesloten. Bij de bestuursvergadering in mei hebben we daarvoor de datum van 15 juli aanstaande vastgesteld: de laatste zaterdag voor aanvang van de schoolvakantie. Zodoende kan dit hier in De Wijzer tijdig gemeld worden. Om te voorkomen dat de bestuursleden regelmatig persoonlijk hierop aangesproken zouden worden, hebben we ervoor gekozen om dit nieuws al eerder bij de mededelingen in de kerken af te kondigen.

De laatste H. Mis zal opgedragen worden op zaterdagavond 15 juli. Aansluitend zal het Allerheiligst Sacrament per auto worden overgebracht naar de Sint Josephkerk.

Het rooster van de vieringen in de Sint Joseph zal echter maar ten dele worden aangepast, mede op verzoek van de kosters: alleen de aanbidding, de biechtgelegenheid en de vespers op zaterdagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur zullen vanaf 22 juli in de Sint Joseph plaatsvinden. De reguliere vieringen op dinsdagavond, donderdagmorgen, eerste vrijdag ‘s avonds en zaterdagavond komen tot nader invulling te vervallen. De reden daarvan is bovendien, dat ik zelf graag wat meer ruimte inbouw om beschikbaar te zijn voor de Zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus te Vogelenzang en voor het celebreren van de H. Mis in de buitengewone vorm, volgens het missaal van de H. Joannes XXIII (1962), de zogenoemde ‘Tridentijnse Mis’.
Het laat zich overigens aanzien dat De Vleugel nog enige tijd langer in gebruik kan blijven; de heer & mevrouw Jos en Carla Boon zijn bereid tot uiterlijk eind december als beheerder beschikbaar te zijn.

Daarmee belanden we, ruim twee jaar na de sluiting van de Sint Jan de Doperkerk, opnieuw in een situatie die veel vergt van de bestuursleden en van ons allen. Het is immers een heel scenario om het parochieleven in een kerkgebouw af te ronden en een plan van aanpak tot taxatie en verkoop van het complex te starten. Afgezien nog van de emotionele aspecten, is dit een zware klus, waarbij veel technische vaardigheid komt kijken. Ik wil hier dan ook nog eens alle respect en waardering voor het bestuur uitspreken. Ook nu is niet te zeggen hoeveel tijd er met dit proces zal heengaan, zij het dan dat enkele belangstellende groeperingen zich reeds bij het bisdom c.q. het bestuur hebben aangemeld.

Iets anders, maar zeker heel belangrijk, is de aandacht voor de binnenkort ontheemde parochianen. Bij de sluiting van de Sint Jan de Doper is slechts een gedeelte van de kerkgangers meegegaan naar de dochterparochie. Vanuit het bisdom wordt erop aangedrongen om de parochiegemeenschap nu te begeleiden naar de Sint Joseph. Dat zal echter nog niet zo eenvoudig zijn. Sommigen maken al bij herhaling een sluiting mee en dat werkt verlammend. Anderen zien bezwaren in de afstand of de bereikbaarheid van de Sint Joseph, ofschoon het bestuur voorstellen heeft gedaan tot het opzetten van een autodienst of het aanbieden van parkeerkaarten. Weer anderen laten zich leiden door een bepaalde beeldvorming vanuit het verleden omtrent de Sint Joseph: zoals de sfeer van het gebouw, de maatschappelijke positie van de vaste kerkgangers of de wijze van liturgie vieren, en kiezen op grond daarvan liever voor een andere kerk of voor het volgen van de zondagse H. Mis via de televisie. Wij kunnen hier alleen maar stellen, dat parochianen vanuit de Sint Jan de Doper en de H. Pastoor van Ars hartelijk welkom zijn in de Sint Joseph en dat we ook van hun inzet en talenten gebruik hopen te maken. Al sinds jaren hebben de parochies van Haarlem Centrum-Oost een en dezelfde pastoor en dito bestuur; dat kan dienstig zijn bij het ontwikkelen van een ‘thuisgevoel’ in de nieuwe kerk. Gelukkig zijn enkele groepen en personen al tot wederzijdse tevredenheid overgestapt. Verder zal de tijd het leren.

Het gezamenlijk parochieblad De Wijzer wordt binnen de gemeenschappen van de Sint Jan de Doper en de H. Pastoor van Ars op een behoorlijk aantal adressen aan huis bezorgd, meer dan dat in de Sint Joseph het geval is. De sluiting van het tweede kerkgebouw binnen ons samenwerkingsverband kan met zich meebrengen, dat abonnees geen belangstelling meer hebben voor het ontvangen van De Wijzer. Wij horen in elk geval graag van u of u het blad wilt blijven ontvangen, gesteld dat de bezorgers bereid zijn om het ook in de toekomst te blijven rondbrengen. Momenteel bekijken we de mogelijkheid van een antwoordformulier als bijlage bij de bezorgde exemplaren van De Wijzer in het volgende nummer. Op dit ogenblik is evenmin definitief duidelijk of het uitgiftepunt (tijdelijk nog) De Vleugel zal zijn, dan wel de voormalige pastorie, Kromhoutlaan 12, of het parochieel secretariaat in Het Josephhuis, Jansstraat 41. Er zullen immers afspraken moeten worden gemaakt omtrent het tijdstip van ophalen. U ziet: er spelen heel wat (enz.) zaken tegelijkertijd mee!

Reacties zijn gesloten.